Bliv Medlem, klik her.

MenuGeneralforsamling og ekstra ordinær generalforsamling i Club Nord - med efterfølgende foredrag ved Mogens Jørgensen, TV2 Nord

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Club Nord
Tirsdag 8. september 2020
kl. 16:00
i Club Nord Loungen hos TV2 Nord, Søparken 4, 9440 Aabybro


Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det senest afsluttede regnskabsår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af medlemskontingent 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Vælges for to år ad gangen
    På valg er følgende: 

  • Anni G. Walter (formand) (modtager genvalg)
  • Mette Bertelsen (modtager genvalg)
  • Henrik Hedelund (modtager ikke genvalg)
  • Jeanett Kaare (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Lynge Jakobsen udtræder efter eget ønske af bestyrelsen.

8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen, vælges for et år ad gangen. 
    På valg er følgende:

  • Janni Pedersen (1. suppleant) (modtager genvalg)
  • Jørgen Skjøt (2. suppleant) (modtager genvalg)
  • Lisbeth Sørensen (3. suppleant) (modtager genvalg)

9. Valg af statsautoriseret revisor 
10. Ændringer i Club Nords vedtægter

  • Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer, som fremlægges for generalforsamlingen således:

Forslag til ændring af §7 stk. 1.
§7 Afstemninger (nuværende vedtægt)
Stk. 1: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelige stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver et flertal, der skal udgøre 2/3 af foreningens medlemmer. Opnås et flertal blandt de fremmødte, men dog ikke blandt 2/3 af alle medlemmer, skal vedtægtsændringsforslaget fremsættes på en ny generalforsamling, hvor alene et flertal blandt de fremmødte er tilstrækkeligt til gyldig vedtagelse.
 
Forslag til nyt stk. 1:
Stk. 1. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver et flertal, der skal udgøre 2/3 af de fremmødte medlemmer.
 
Stk. 2. Stemmeret udøves alene ved personligt fremmøde.
Stk. 3. Stemmeret kræver gyldigt medlemskab af mindst to måneders varighed.
 
Forslag til ændring af §10 stk. 1:
§10 Bestyrelsen for TV2 Nord (nuværende vedtægt)
Stk. 1. Bestyrelsen udpeger medlem til bestyrelsen for TV2 Nord i henhold til repræsentantskabets vedtægter.
 
Forslag til nyt stk. 1 og stk. 2:
Stk. 1. Bestyrelsen udpeger kandidater til valg til bestyrelsen for TV2 Nord.
Stk. 2. Repræsentantskabets valggruppe III vælger, blandt kandidater udpeget af bestyrelsen for Club Nord, medlem til bestyrelsen for TV2 Nord i henhold til repræsentantskabets vedtægter.
 
Da vedtægtsændringer kræver et flertal, der skal udgøre 2/3 af foreningens medlemmer, varsles der hermed om, at ekstraordinær generalforsamling afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, hvis dette flertal ikke opnås.

11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand Anni G Walther (annigwalther@gmail.com) i hænde senest tirsdag 25. august 2020.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling afholdes, såfremt der er behov herfor, ekstraordininær generalforsamling (se den særskilte indkaldelse nedenfor).

Herefter kan I glæde jer til, at TV2 Nords Mogens Jørgensen holder et kort oplæg, om sit arbejde på TV2 Nord.

Der vil blive serveret kaffe og kage til generalforsamlingerne, derfor vil vi meget gerne bede om din/jeres tilmelding til generalforsamlingerne og efterfølgende foredrag på mail til clubnord@tv2nord.dk senest tirsdag 1. september 2020. Oplys venligst navn og telefonnummer i mailen.
 
Mange hilsner, vel mødt og på gensyn,
Bestyrelsen

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Club Nord

Tirsdag 8. september 2020
kl. ca. 16:30 i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling

i Club Nord Loungen hos TV2 Nord, Søparken 4, 9440 Aabybro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Endelig vedtagelse af de vedtægtsændringer, som blev vedtaget på den ordinære
    generalforsamling.
 
Forslag til ændring af §7 stk. 1.:
§7 Afstemninger
Stk. 1: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelige stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver et flertal, der skal udgøre 2/3 af foreningens medlemmer. Opnås et flertal blandt de fremmødte, men dog ikke blandt 2/3 af alle medlemmer, skal vedtægtsændringsforslaget fremsættes på en ny generalforsamling, hvor alene et flertal blandt de fremmødte er tilstrækkeligt til gyldig vedtagelse.
 
Forslag til nyt stk. 1:
Stk. 1. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver et flertal, der skal udgøre 2/3 af de fremmødte medlemmer.
 
Stk. 2. Stemmeret udøves alene ved personligt fremmøde.
 Stk. 3. Stemmeret kræver gyldigt medlemskab af mindst to måneders varighed.
 
Forslag til ændring af §10 stk. 1:
§10 Bestyrelsen for TV2 Nord
Stk. 1. Bestyrelsen udpeger medlem til bestyrelsen for TV2 Nord i henhold til repræsentantskabets vedtægter.
 
Forslag til nyt stk. 1 og stk. 2:
Stk. 1. Bestyrelsen udpeger kandidater til valg til bestyrelsen for TV2 Nord.
 
Stk. 2. Repræsentantskabets valggruppe III vælger, blandt kandidater udpeget af bestyrelsen for Club Nord, medlem til bestyrelsen for TV2 Nord i henhold til repræsentantskabets vedtægter.
 
3. Eventuelt

Mange hilsner, vel mødt og på gensyn,
Bestyrelsen

 

 

Del på facebook