Bliv Medlem, klik her.

MenuReferat fra generalforsamling i Club Nord

Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 16:30
online via Zoom

 

Deltagere fra bestyrelsen og TV2 Nord: Anni G. Walther, Mette Bertelsen, Mads Sølver Pedersen Jeanett Kaare, Trine Steffensen, Janni Pedersen, Jørgen Skjøt, Lisbeth Sørensen, Lars Sennels, Helge Thimm, Lone Vig Andersen og Pernille Larsen.

Antal online medlemmer: 10

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Jeanett Kaare som dirigent. Jeanett vælges. Jeanett konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet med indkaldelse minimum 5 uger før.


2. Valg af referent 

Lone Vig Andersen vælges som referent.


3. Bestyrelsens beretning

Formand Anni G. Walther berettede om årets gang i Club Nord via en power point præsentation. Der henvises til den udarbejdede præsentation. Der var ingen bemærkninger til beretningen.

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det senest afsluttede regnskabsår

Pernille Larsen gennemgik resultatopgørelsen og balancen for 2020. Årets resultat blev på 45.453 kr. mod de budgetterede 143.000 kr. Resultatet for 2020 er tilfredsstillende set i lyset af aflysninger og restriktioner som følge af Corona. Der er ingen bemærkninger i protokollen, og der var ingen bemærkninger fra generalforsamlingen.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Lars Sennels oplyste, at et medlem har ytret ønske om at kommende generalforsamlinger flyttes til om aftenen, således at flere erhvervsaktive medlemmer evt. også har mulighed for at deltage. Dette er taget til efterretning og videregives til den nye bestyrelse.


6. Fastsættelse af medlemskontingent 

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet pr. husstand på 75 kr. Det besluttes.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Vælges for to år ad gangen
    På valg er følgende: 

  • Lars Sennels (modtager genvalg)
  • Jørgen Skjøt (modtager genvalg)
  • Trine Steffensen (modtager genvalg)

Lars Sennels, Jørgen Skjøt og Trine Steffensen blev alle genvalgt.

Bestyrelsesformand Anni G. Walther udtræder, efter eget ønske, af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår i stedet 1. suppleant Janni Pedersen. Som modkandidat foreslås Søren Svendsen af Mogens Matthisen. Søren Svendsen accepterer indstillingen. Herefter præsenterer Janni Pedersen og Sørens Svendsen kort sig selv for deltagerne på onlinemødet, hvorefter der stemmes pr. mail til Pernille Larsen.

Imens Pernille talte stemmer, gennemgik Jeanett dagsordenens punkt 9 (ført til referat nedenfor).

Resultatet af afstemningen blev:

Søren Svendsen: 17 stemmer

Janni Pedersen: 1 stemme

Yderligere 1 stemme indløb først 5-10 minutter efter valgets resultat var opgjort. Da denne stemme ikke indløb rettidigt, tælles den ikke med som værende gyldig.


8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen, vælges for et år ad gangen. 
    På valg er følgende:

  • Janni Pedersen (1. suppleant) (modtager genvalg)
  • Lisbeth Sørensen (2. suppleant) (modtager genvalg)
  • Helge Thimm (3. suppleant) (modtager genvalg)

Alle genvælges.

 

9. Valg af statsautoriseret revisor 

PWC er genvalgt som revisor.


10. Eventuelt

Anni G. Walther tager ordet og takker af som formand. Anni benytter lejligheden til at takke alle tidligere og nuværende samarbejdspartnere både i Club Nord og på TV2 Nord, herunder både ledelse, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og medlemmer.

Lars Sennels tager herefter ordet og sender en varm tak til Anni for hendes store og uvurderlige arbejde for Club Nord, blandt andet med ordene: ”du har i alle årene været lig med Club Nord”.

Herefter tak til dirigenten og tak for i dag.

Bestyrelsen konstituerer sig fredag 19. marts.

 

Referent

Lone Vig Andersen, Aabybro den 18. marts 2021.
 

 

 

Del på facebook